Innehåll, pris och anmälan

 

Vissa lär sig genom att läsa, andra genom att lyssna, och en del genom att göra något själv. På Codex prepkurs finns något för alla.

På prepkursen lär du dig både innehållet i inträdesböckerna och den ytterst viktiga svarstekniken i inträdesprovet. Dessutom får du chansen att testa dina kunskaper i simulerade prov före själva inträdesprovet.

Prepkursen består av följande delar (vänligen notera att datumen är preliminära och Codex förbehåller sig rätten att ändra datumen):

 

 1. Svarsteknikkurs: längd två dagar, 3-4.4.2019 eller 8-9.4.2019: Svarsteknikkursen ordnas före urvalsprovslitteraturen publiceras . Kursens målsättning är att deltagarna lär sig hurdana typs frågor som kan ställas i inträdesprovet och grunderna till hur dessa frågor ska besvaras.
 1. Informationstillfälle 11.4.2019: På informationstillfället presenterar rekryteringschefen exakta tidtabellen för prepkursen, går igenom närmare detaljer om kursen och saker du behöver veta under vårens lopp. Studeranden som har inträdessökandet i färskt minne delar med sig sina bästa lästips och berättar hur man ska hålla motivationen uppe under inträdesvåren.
 1. Rättsfallslösningskursen 17.4-8.5.2019 eller 4-5.5.2019: Rättsfallslösningskursen utgör huvuddelen av prepkursen. Under kursen delas deltagarna in i mindre grupper där de med tutorer löser rättsfall och får öva sig djupare på svarstekniken man ska använda i inträdesprovets rättsfall. Denna teknik kan vara knepig att förstå i början men är väldigt viktig för att kunna bygga upp ett logiskt och bra svar under inträdesprovet. På rättsfallslösningskursen utgår man från urvalsprovslitteraturen. Du får på ett tillämpande sätt öva dig på rättsfall och diskutera dessa i små grupper med tutorer som stöder dig. Notera att du ska välja antingen den aktiva eller den intensiva rättsfallslösningskursen. På den aktiva kursen hålls undervisningen i kortare pass under flera vardagskvällar (mellan 16.30-21.00) medan den intensiva kursen hålls under ett veckoslut (lördag-söndag) med längre pass.
 1. Simulerade inträdesprov 27.4. och 9.5.2019: Under kursen ordnas två simulerade inträdesprov. Idén med de simulerade inträdesproven är att du ska få ett litet smakprov på hurudant det riktiga provtillfället är. I proven kan du testa dina egna kunskaper, märka vad du kan bra och vad du har att förbättra. Proven är alltså ett mycket bra tillfälle att kontrollera hur bra du kan din sak!
 1. Feedbacktillfälle 10.5.2019: Kursen avslutas med ett feedbacktillfälle i form av frukost, där du har möjlighet att ge ros, ris och förbättringsförslag, samt få feedback på det andra simulerade inträdesprovet. Här kan du också fråga och söka stöd från tutorerna under sista spurten före urvalsprovet!

Alla delar av kursen ordnas i centrala Helsingfors. Exakta lokaler meddelas under våren.

 

Prepkursens innehåll och pris

Prepkurspaket                                  510 EUR

Svarsteknikkurs                               90 EUR

Rättsfallslösningskurs                     375 EUR

Simulerat inträdesprov 1                 30 EUR

Simulerat inträdesprov 2                 30 EUR

Prepkursmapp i samband med      30 EUR

rättsfallslösningskursen

Prepkursmapp                                  60 EUR

I prekurspaketet ingår svarsteknikkursen, rättsfallslösningskursen, två simulerade inträdesprov och prekursmappen.

Prepkursens datum

Den gemensamma ansökan öppnar        20.3.

Den gemensamma ansökan stänger            3.4.

Svarsteknikkurs                                           3-4.4./8-9.4.

Urvalsprovslitteraturen publiceras           10.4.

Informationstillfälle                                    11.4.

Aktiv rättsfallslösningskurs                       17.4-8.5.

Simulerat inträdesprov                               27.4.

Intensiv rättsfallslösningskurs                  4.5-5.5.

Simulerat inträdesprov                               9.5.

Feedbacktillfälle                                          10.5.

Juridiska fakultetens inträdesprov           14.5.

 

Avtalsvillkor för Juristklubben Codex r.f.:s prepkurs

 1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan Juristklubben Codex r.f. (”Codex”) och den person som deltar i eller har anmält sig till Codex prepkurs (”prepkursdeltagaren”).
 2. För att prepkursdeltagaren på ett bindande sätt kan anmäla sig till Codex prepkurs skall prepkursdeltagaren vara myndig. Bindande anmälan av omyndig förutsätter vårdnadshavarens samtycke.
 3. Anmälningen till Codex prepkurs är bindande sedan meddelande om anmälningen anlänt till Codex. Meddelandet anses ha anlänt till Codex den tidpunkt då anmälan gjorts via Codex hemsidor eller då prepkursdeltagaren på annat bindande sätt anmält sig till kursen genom kontakt med Codex rekryteringschef. Prepkursdeltagaren har en rätt att frånträda avtaletgenom att meddela Juristklubben Codex r.f. om detta på ett entydigt sätt senast 14 dagar efter att anmälan har gjorts. Efter denna tidpunkt kan prepkursdeltagaren annullera sin anmälan endast mot synnerligen vägande skäl som bör kunna bestyrkas med till exempel läkarintyg. Om betalningen av prepkursen inte har anlänt till Codex innan den utsatta tidpunkten för betalning av prepkursen har Codex rätt att annullera prepkursdeltagarens anmälan till prepkursen, om det anses befogat.
 4. Allt material som delats ut under Codex prepkurs är skyddat enligt upphovsrättslagen. Prepkursdeltagaren har inte rätt att dela med sig av kursmaterial till utomstående.
 5. Codex svarar inte för fel eller bristfälligheter som förekommer i urvalsprovslitteraturen eller i det material som delats ut under prepkursen. Ifall det förekommer skillnader mellan den information som finns i urvalsprovslitteraturen och i det material som delats ut under prepkursen har informationen i urvalsprovslitteraturen företräde. Codex svarar inte heller för det förhållandet att prepkursen inte av orsaker som inte beror på fel eller försummelse från Codex sida motsvarar de förväntningar som prepkursdeltagaren haft.
 6. Prepkursdeltagaren samtycker till behandling av dennes personuppgifter enligt följande registerbeskrivning:

Registeransvarig

Juristklubben Codex r.f., c/o Rekryteringschef, Albertsgatan 29 B, 00180 Helsingfors.

Registrets namn

”Prepkursregister”

Ändamålet med behandling av personuppgifter

Att behandla anmälningar och där tillhörande uppgifter vad avser Codex kursverksamhet i syfte att administrera och förverkliga densamma.

Vidare kan uppgifter lagras i syfte att hålla bok över prepkursdeltagarens prestationer under en eller flera kurser.

Behandling sker med stöd av 8 § 1 mom., 1, 2 och 5 punkt i personuppgiftslagen (523/1999).

Registrets datainnehåll

Den anmäldes namn, dennes kontaktuppgifter, information om vilka kurser deltagaren anmäler sig till, beställt kursmaterial, samt fakturerings- och betalningsinformation. I vissa fall lagras även ytterligare information nödvändig med avseende på syftet, t.ex. vad avser den registrerades möjlighet att närvara vid tillfällen eller eventuella specialbehov för deltagande.

Regelmässiga uppgiftskällor

Juristklubben Codex r.f:s hemsida, övningsuppgifter, samt uppgifter som den registrerade uppger åt klubbens funktionärer.

Utlämnande av uppgifter

I registret lagrade uppgifter ges åt Juristklubben Codex r.f.:s funktionärer, samt lärare och föreläsare på kurser som arrangeras av klubben i vilka den registrerade avser att delta. Uppgifter kan även ges åt enskilda medlemmar av klubben ifall de deltar i förverkligandet av klubbens kursverksamhet.

Översändande av uppgifter utanför EU

Nej

Dataskydd

Pappersmaterial behandlas med en av materialets känslighetsgrad tillbörlig grad av aktsamhet. Pappersmaterial förvaras i regel i lokalen till vilka allmänheten inte äger tillgång. Likväl kan pappersmaterial tillfälligt behandlas utanför sådana lokaler då syftet så påkallar.

Det digitala registret lagras huvudsakligen hos Codex tjänsteleverantör INT2000 Oy, som enligt Codex uppfattning iakttar för IT-branschen sedvanlig nivå av datasäkerhet. Tillgång till registret förutsätter lösenord. Med beaktande av materialets känslighetsgrad får materialet överföras och behandlas på allmänna kommunikationsnät utan särskild kryptering.

Digitalt material kan även helt eller delvis lagras på en eller flera persondatorer, i vilket fall principerna för pappersmaterial tillämpas vad avser fysisk tillgång till datorerna. Sådana datorer kan ägas av klubben eller någon ovan nämnd part till vilken material kan utlämnas.