Innehåll, pris och anmälan

 

Vissa lär sig genom att läsa, andra genom att lyssna, och en del genom att göra något själv. På Codex prepkurs finns något för alla.

På prepkursen lär du dig både innehållet i inträdesböckerna och den ytterst viktiga svarstekniken i inträdesprovet. Dessutom får du chansen att testa dina kunskaper i simulerade prov före själva inträdesprovet.

Prepkursen:

Prepkursen består av följande delar (vänligen notera att datumen är preliminära och Codex förbehåller sig rätten att ändra datumen):

Svarsteknikkurs 16.-17.4. eller 20.-21.4.: 

Kursen varar i två dagar, antingen 16.-17.4. eller 20.-21.4, det vill säga en grupp har undervisning 16.-17. och den andra 20.-21. Kursen ordnas före inträdeslitteraturen publiceras. Under kursen blir deltagarna bekanta med hurdana frågor det brukar ställas i inträdesprovet samt med grunderna för den juridiska svarstekniken, som är avgörande att behärska i inträdesprovet. Svarstekniken kan vara svårbemästrad i början men det är oerhört viktigt att bygga upp ett logiskt svar under inträdesprovet. Meddela i samband med anmälan ifall du inte kan delta på någotdera av undervisningstillfällena.

Aktiva smågruppsövningar: 4.-8.5, 12.-15.5. och 18.-20.5.: 

Smågruppsövningarna motsvarar den tidigare rättsfallslösningskursen, men nu ligger fokus på att deltagarna får lösa många olika typer av uppgifter som kan komma i urvalsprovet. Smågruppsövningarna utgör huvuddelen av prepkursen. Under smågruppsövningarna delas deltagarna in i mindre grupper där de med ledning av våra kunniga tutorer fördjupar sig i den knepiga svarstekniken. Tutorerna går igenom inträdeslitteraturen på lektionerna och de utgör således ett utmärkt tillfälle för deltagarna att ställa frågor och diskutera svåra ämnen som kommit upp i litteraturen. Deltagarna får även göra olika typer av uppgifter som baserar sig på inträdeslitteraturen och genom detta lär de sig att tillämpa sitt kunnande i praktiken. Inlärningen stöds av miniföreläsningar som ges av tutorerna i början av smågruppstimmarna. Observera att du ska välja antingen de aktiva eller de intensiva smågruppsövningarna. Undervisningen i de aktiva smågruppsövningarna hålls i kortare pass under flera dagar, medan den intensiva kursen hålls under ett veckoslut med längre pass. Så oberoende hurdan din inlärningsstil är passar smågruppsövningarna dig!

Intensiva smågruppsövningar 16.-17.5.: 

De intensiva smågruppsövningarna har samma innehåll som de aktiva men undervisningen hålls som sagt i längre pass under ett veckoslut. 

Simulerade inträdesprov 11.5. och 21.5.

Under prepkursen ordnas två simulerade inträdesprov. Syftet med dessa är att deltagarna ska få en inblick i hur det egentligen är att skriva ett inträdesprov. Deltagarna kan testa sina färdigheter och märka vad de redan kan och vad de ännu behöver repetera. Proven stöder inlärningen utmärkt och ger en extra kick till läsningen.

Avtalsvillkor för Juristklubben Codex rf:s prepkurs

  1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan Juristklubben Codex rf (”Codex”) och den person som deltar i eller har anmält sig till Codex prepkurs (”prepkursdeltagaren”).
  2. För att prepkursdeltagaren på ett bindande sätt kan anmäla sig till Codex prepkurs skall prepkursdeltagaren vara myndig. Bindande anmälan av omyndig förutsätter vårdnadshavarens samtycke.
  3. Anmälningen till Codex prepkurs är bindande sedan meddelande om anmälningen anlänt till Codex. Meddelandet anses ha anlänt till Codex den tidpunkt då anmälan gjorts via Codex hemsidor eller då prepkursdeltagaren på annat bindande sätt anmält sig till kursen genom kontakt med Codex rekryteringschef. Prepkursdeltagaren har en rätt att frånträda avtalet genom att meddela Juristklubben Codex rf om detta på ett entydigt sätt senast 14 dagar efter att anmälan har gjorts. Efter denna tidpunkt kan prepkursdeltagaren annullera sin anmälan endast av synnerligen vägande skäl som ska kunna bestyrkas med till exempel läkarintyg. Om betalningen av prepkursen inte har anlänt till Codex innan den utsatta tidpunkten för betalning av prepkursen har Codex rätt att annullera prepkursdeltagarens anmälan till prepkursen, om det anses befogat.
  4. Allt material som delats ut under Codex prepkurs är skyddat enligt upphovsrättslagen. Prepkursdeltagaren har inte rätt att dela med sig av kursmaterial till utomstående.
  5. Codex svarar inte för fel eller bristfälligheter som förekommer i urvalsprovslitteraturen eller i det material som delats ut under prepkursen. Ifall det förekommer skillnader mellan den information som finns i urvalsprovslitteraturen och i det material som delats ut under prepkursen har informationen i urvalsprovslitteraturen företräde. Codex svarar inte heller för det förhållandet att prepkursen inte av orsaker som inte beror på fel eller försummelse från Codex sida motsvarar de förväntningar som prepkursdeltagaren haft.
  6. Prepkursdeltagaren samtycker till behandling av dennes personuppgifter enligt följande registerbeskrivning:

Registeransvarig

Juristklubben Codex rf, c/o Rekryteringschef, Albertsgatan 29 B, 00120 Helsingfors.

Registrets namn 

”Prepkursregister”

Ändamålet med behandling av personuppgifter 

Att behandla anmälningar och där tillhörande uppgifter vad avser Codex kursverksamhet i syfte att administrera och förverkliga densamma.

Vidare kan uppgifter lagras i syfte att hålla bok över prepkursdeltagarens prestationer under en eller flera kurser.

Behandling sker med stöd av 8 § 1 mom., 1, 2 och 5 punkt i personuppgiftslagen (523/1999).

Registrets datainnehåll 

Den anmäldes namn, dennes kontaktuppgifter, information om vilka kurser deltagaren anmäler sig till, beställt kursmaterial, samt fakturerings- och betalningsinformation. I vissa fall lagras även ytterligare information nödvändig med avseende på syftet, t.ex. vad avser den registrerades möjlighet att närvara vid tillfällen eller eventuella specialbehov för deltagande.

Regelmässiga uppgiftskällor 

Juristklubben Codex rf:s hemsida, övningsuppgifter, samt uppgifter som den registrerade uppger åt klubbens funktionärer.

Utlämnande av uppgifter 

I registret lagrade uppgifter ges åt Juristklubben Codex rf:s funktionärer, samt lärare och föreläsare på kurser som arrangeras av klubben i vilka den registrerade avser att delta. Uppgifter kan även ges åt enskilda medlemmar av klubben ifall de deltar i förverkligandet av klubbens kursverksamhet.

Översändande av uppgifter utanför EU 

Nej

Dataskydd

Pappersmaterial behandlas med en av materialets känslighetsgrad tillbörlig grad av aktsamhet. Pappersmaterial förvaras i regel i lokalen till vilka allmänheten inte äger tillgång. Likväl kan pappersmaterial tillfälligt behandlas utanför sådana lokaler då syftet så påkallar.

Det digitala registret lagras huvudsakligen hos Codex tjänsteleverantör INT2000 Oy, som enligt Codex uppfattning iakttar för IT-branschen sedvanlig nivå av datasäkerhet. Tillgång till registret förutsätter lösenord. Med beaktande av materialets känslighetsgrad får materialet överföras och behandlas på allmänna kommunikationsnät utan särskild kryptering.

Digitalt material kan även helt eller delvis lagras på en eller flera persondatorer, i vilket fall principerna för pappersmaterial tillämpas vad avser fysisk tillgång till datorerna. Sådana datorer kan ägas av klubben eller någon ovan nämnd part till vilken material kan utlämnas.

Prepkursens datum: 

Prepkursanmälan öppnar 30.1.

Prepkursinfo 29.2.

Den gemensamma ansökan öppnar 18.3.

Den gemensamma ansökan stänger 1.4.

Prepkursanmälan stänger 14.4.

Svarsteknikkurs 16.-17.4./20.-21.4.

Böckerna publiceras 27.4.

Aktiva smågruppsövningar 4.-8.5, 12.-15.5. och 18.-20.5.

Simulerat inträdesprov 11.5.

Intensiva smågruppsövningar 16.-17.5.

Simulerat inträdesprov 21.5.

Juridiska fakultetens inträdesprov 26.5.