Innehåll, pris och anmälan

Vissa lär sig genom att läsa, andra genom att lyssna, och en del genom att göra något själv. På Codex prepkurs finns något för alla.

På prepkursen lär du dig både innehållet i inträdesböckerna och den ytterst viktiga svarstekniken i inträdesprovet. Dessutom får du chansen att testa dina kunskaper i simulerade prov före själva inträdesprovet.

Prepkursen består av följande delar (vänligen notera att datumen är preliminära och Codex förbehåller sig rätten att ändra datumen):

Svarsteknikkurs 15.-16.4. eller 20.-21.4.: Kursen varar i två dagar, antingen 15.-16.4. eller 20.-21.4, det vill säga en grupp har undervisning under 15.-16. och den andra 20.-21. Kursen ordnas före inträdeslitteraturen publiceras. Under kursen blir deltagarna bekanta med hurdana frågor det brukar ställas i inträdesprovet samt med grunderna för den juridiska svarstekniken, som är avgörande att behärska i inträdesprovet. Svarstekniken kan vara svårbemästrad i början men det är oerhört viktigt att bygga upp ett logiskt svar under inträdesprovet.

Informationstillfälle för prepkursen 26.4: På tillfället berättar rekryteringschefen allt som är viktigt att veta om under vårens lopp, som exempelvis prepkursens exakta tidtabeller. På tillfället kommer även gästföreläsare att presentera sina bästa lästips och knep för hur man kan hålla motivationen uppe under läsandet. 

Aktiva smågruppsövningar + fördjupande kurs 3-7.5, 10-12.5, 14.5, 17-19.5: Smågruppsövningarna motsvarar den tidigare rättsfallslösningskursen, men nu ligger fokus på att deltagarna får lösa många olika typer av uppgifter som kan komma i urvalsprovet. Smågruppsövningarna utgör huvuddelen av prepkursen. Under smågruppsövningarna delas deltagarna in i mindre grupper där de med ledning av våra kunniga tutorer fördjupar sig i den knepiga svarstekniken. Tutorerna går igenom inträdeslitteraturen på lektionerna och de utgör således ett utmärkt tillfälle för deltagarna att ställa frågor och diskutera svåra ämnen som kommit upp i litteraturen. Deltagarna får även göra olika typer av uppgifter som baserar sig på inträdeslitteraturen och genom detta lär de sig att tillämpa sitt kunnande i praktiken. Inlärningen stöds av miniföreläsningar som ges av tutorerna i början av smågruppstimmarna. Observera att du ska välja antingen de aktiva eller de intensiva smågruppsövningarna. Undervisningen i de aktiva smågruppsövningarna hålls i kortare pass under flera vardagskvällar, medan den intensiva kursen hålls under ett veckoslut med längre pass. Så oberoende hurdan din inlärningsstil är passar smågruppsövningarna dig!

År 2021 erbjuds det även för första gången en möjlighet att ytterliga fördjupa sig i inträdeslitteraturens knepigare delar med hjälp av den fördjupande kursen, som ingår i det fördjupande prepkurspaketet. De som går kursen erbjuds tre tilläggstimmar som är skräddarsydda enligt deltagarnas behov och önskemål. Deltagarna får en möjlighet att i lugnare takt gå igenom sådant som blivit oklart från smågruppsövningarna och litteraturen samt ställa våra erfarna tutorer ytterligare frågor. Deltagarna av kursen utdelas dessutom ett tilläggskompendium som innehåller en sammanfattning av de fördjupande lektionerna.

Intensiva smågruppsövningar 14.-16.5: De intensiva smågruppsövningarna har samma innehåll som de aktiva men undervisningen hålls i ett längre pass under ett veckoslut, från fredag kväll till söndag kväll. 

Simulerade inträdesprov 8.5, 20.5: Under prepkursen ordnas två simulerade inträdesprov. Syftet med dessa är att deltagarna ska få en inblick i hur det egentligen är att skriva ett inträdesprov. Deltagarna kan testa sina färdigheter och märka vad de redan kan och vad de ännu behöver repetera. Proven stöder inlärningen utmärkt och ger en extra kick till läsningen. 

Avslutande tillfälle 21.5.: Prepkursen avslutas med ett feedbacktillfälle, där du har möjlighet att ge kritik och beröm samt förbättringsförslag. Tutorerna går även igenom uppgifterna i det andra simulerade inträdesprovet och ger allmän feedback om provresultatet och prepkursisternas svar. Det här är även ett utmärkt tillfälle att fråga tutorerna de sista tipsen för hur man förbereder sig för inträdesprovet eller bara få lite extra stöd.

Alla prepkursens delar ordnas på distans via Zoom. Noggrannare information kommer att anges under våren. 

 

Priser:

Prepkurspaket (innefattar svarsteknikkurs, aktiv/intensiv smågruppsövning, båda simulerade inträdesproven, Q&A och prepkursmappen)

*Early bird 490€ 

Prepkurspaketet 510€

Sista chansen-pris 530 €

 

Fördjupande prepkurspaketet (innefattar prepkurspaketet+ den fördjupande kursen) 570€

 

Svarsteknikkurs 100€

Smågruppsövningar (aktiv/intensiv) 400€

Simulerat inträdesprov 30 €/st. 

Materialpaket (Q&A + prepkursmapp) 60€ i samband med smågruppsövningar, 100€ för övrigt

Prepkursmapp 60 €

Q&A 60€

 

*Early bird-erbjudandet är i kraft 28.1.-7.3.

Observera även att du måste ha betalat för prepkursen senast 7.3. för att ta del av Early bird-erbjudandet. För anmälningar som mottas mellan 8.3.-28.3 gäller priset för prepkurspaketet. ”Sista chansen”-anmälningar efter 28.3 tas emot fram till 13.4 till priset 530€. 

 

Anmälan till prepkursen har stängt den 13.4 kl. 23.59. 

 

Prepkursens datum: 

Prepkursanmälan öppnar 28.1.

Prepkursinfo 27.2.

Den gemensamma ansökan öppnar 17.3.

Den gemensamma ansökan stänger 31.3.

Svarsteknikkurs 15.-16.4./20.-21.4.

Urvalslitteraturen publiceras 22.4

Informationstillfälle för prepkursen 26.4.

Aktiva smågruppsövningar + fördjupande kurs 3-7.5, 10-12.5, 14.5, 17-19.5

Simulerat inträdesprov 1 8.5

Intensiva smågruppsövningar 14.-16.5.

Simulerat inträdesprov 2 20.5

Avslutande tillfälle 21.5

Juridiska fakultetens inträdesprov 24.5

 

Juridiska fakultetens svenskspråkiga urvalsmaterial publiceras den 22.4.

 

Prepkursinfo ordnas den 27.2 i webinarieform via Zoom. Under infotillfället får du veta mer om prepkursen och höra hur det är att söka in till juridiska fakulteten och studera där. I samband med infotillfället ordnas det också en paneldiskussion, där du får höra om hur det är att arbeta som jurist inom olika branscher. 

 

 

Avtalsvillkor för Juristklubben Codex rf:s prepkurs

  1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan Juristklubben Codex rf (”Codex”) och den person som deltar i eller har anmält sig till Codex prepkurs (”prepkursdeltagaren”).
  2. För att prepkursdeltagaren på ett bindande sätt kan anmäla sig till Codex prepkurs skall prepkursdeltagaren vara myndig. Bindande anmälan av omyndig förutsätter vårdnadshavarens samtycke.
  3. Anmälningen till Codex prepkurs är bindande sedan meddelande om anmälningen anlänt till Codex. Meddelandet anses ha anlänt till Codex den tidpunkt då anmälan gjorts via Codex hemsidor eller då prepkursdeltagaren på annat bindande sätt anmält sig till kursen genom kontakt med Codex rekryteringschef. Prepkursdeltagaren har en rätt att frånträda avtalet genom att meddela Juristklubben Codex rf om detta på ett entydigt sätt senast 14 dagar efter att anmälan har gjorts. Efter denna tidpunkt kan prepkursdeltagaren annullera sin anmälan endast av synnerligen vägande skäl som ska kunna bestyrkas med till exempel läkarintyg. Prepkursdeltagaren är medveten om det rådande Covid-19-läget och förstår att exempelvis ett förvärrat pandemiläge inte är ett sådant synnerligen vägande skäl att annullera sin anmälan efter 14 dagar. Om betalningen av prepkursen inte har anlänt till Codex innan den utsatta tidpunkten för betalning av prepkursen har Codex rätt att annullera prepkursdeltagarens anmälan till prepkursen, om det anses befogat.
  4. Allt material som delats ut under Codex prepkurs är skyddat enligt upphovsrättslagen. Prepkursdeltagaren har inte rätt att dela med sig av kursmaterial till utomstående.
  5. Codex svarar inte för fel eller bristfälligheter som förekommer i urvalsprovslitteraturen eller i det material som delats ut under prepkursen. Ifall det förekommer skillnader mellan den information som finns i urvalsprovslitteraturen och i det material som delats ut under prepkursen har informationen i urvalsprovslitteraturen företräde. Codex svarar inte heller för det förhållandet att prepkursen inte av orsaker som inte beror på fel eller försummelse från Codex sida motsvarar de förväntningar som prepkursdeltagaren haft.
  6. Prepkursdeltagaren samtycker till behandling av dennes personuppgifter enligt följande registerbeskrivning:

Registeransvarig

Juristklubben Codex rf, c/o Rekryteringschef, Albertsgatan 29 B, 00120 Helsingfors.

Registrets namn

”Prepkursregister”

Ändamålet med behandling av personuppgifter

Att behandla anmälningar och där tillhörande uppgifter vad avser Codex kursverksamhet i syfte att administrera och förverkliga densamma.

Vidare kan uppgifter lagras i syfte att hålla bok över prepkursdeltagarens prestationer under en eller flera kurser.

Behandling sker med stöd av 8 § 1 mom., 1, 2 och 5 punkt i personuppgiftslagen (523/1999).

Registrets datainnehåll

Den anmäldes namn, dennes kontaktuppgifter, information om vilka kurser deltagaren anmäler sig till, beställt kursmaterial, samt fakturerings- och betalningsinformation. I vissa fall lagras även ytterligare information nödvändig med avseende på syftet, t.ex. vad avser den registrerades möjlighet att närvara vid tillfällen eller eventuella specialbehov för deltagande.

Regelmässiga uppgiftskällor

Juristklubben Codex rf:s hemsida, övningsuppgifter, samt uppgifter som den registrerade uppger åt klubbens funktionärer.

Utlämnande av uppgifter

I registret lagrade uppgifter ges åt Juristklubben Codex rf:s funktionärer, samt lärare och föreläsare på kurser som arrangeras av klubben i vilka den registrerade avser att delta. Uppgifter kan även ges åt enskilda medlemmar av klubben ifall de deltar i förverkligandet av klubbens kursverksamhet.

Översändande av uppgifter utanför EU

Nej

Dataskydd

Pappersmaterial behandlas med en av materialets känslighetsgrad tillbörlig grad av aktsamhet. Pappersmaterial förvaras i regel i lokalen till vilka allmänheten inte äger tillgång. Likväl kan pappersmaterial tillfälligt behandlas utanför sådana lokaler då syftet så påkallar.

Det digitala registret lagras huvudsakligen hos Codex tjänsteleverantör INT2000 Oy, som enligt Codex uppfattning iakttar för IT-branschen sedvanlig nivå av datasäkerhet. Tillgång till registret förutsätter lösenord. Med beaktande av materialets känslighetsgrad får materialet överföras och behandlas på allmänna kommunikationsnät utan särskild kryptering.

Digitalt material kan även helt eller delvis lagras på en eller flera persondatorer, i vilket fall principerna för pappersmaterial tillämpas vad avser fysisk tillgång till datorerna. Sådana datorer kan ägas av klubben eller någon ovan nämnd part till vilken material kan utlämnas.