Debattklubben

Codex debattklubb i dess nuvarande form, har fungerat sedan hösten 2001. Efter debattklubbens första möte kom deltagarna överens om att i klubbens föregångares anda ge debattklubben namnet Kabul-klubben. Verksamheten går ut på att ett antal codexare ca en gång i månaden samlas för att debattera aktuella samhälleliga ämnen. Mötena inleds ofta genom att en eller flera deltagare refererar över mötets tema varefter debatten kan sätta igång. Professor emeritus Lars D. Eriksson fungerar i regel som mötenas ordförande och debatterna har rört sig kring bl.a. teman som ”WTO” och ”terrorismbekämpning inom EU”. Ifall du vill hänga med och finslipa din argumentationsteknik, samt delta i intressanta och aktuella diskussioner över ett glas vin lönar det sig att hänga med!

För närmare information om verksamheten och mötesdatumen kan du kontakta Saara Mantere, Theresa Segercrantz och Albert Ulenius (fornamn.efternamn[at]helsinki.fi) som är ansvariga för Kabul-klubbens verksamhet.

Debattraditionen inom Codex

Debattverksamheten inom Codex har långa anor. Under Codex första decennier bestod verksamheten främst av diskussionsmöten där föredragshållare från såväl juridiska fakulteten i Helsingfors, som andra universitet i Finland och Sverige refererade om varierande juridiska och samhälleliga frågor. Efter föredragen fördes debatter kring temat i fråga. Den dåtida verksamheten kunde närmast jämföras med Juridiska Föreningens verksamhet idag. Även under Codex nordiska veckor har studerande från Norden fått ta del av Codex traditioner inom debattverksamheten. Under 1970-talet ordnades det i samband med Codex nordiska veckor paneldebatter, med både inhemska och utländska sakkunniga som referenter.

Kuba-klubben

Den moderna debattverksamheten inledde sin verksamhet 1996 på Codex inspektor, professor Lars D. Erikssons initiativ. Eriksson var en av de första som introducerade frågan om argumentering i finsk juridik; han poängterade att juridik inte väsentligen består av paragraftolkning utan av argumentationskonst. Eriksson har forskat och publicerat ett flertal artiklar i ämnet och ansåg att han i egenskap av inspektor genom debattmöten kunde bidra till att öka studenternas insikter i samhälleliga frågor. Ansvarsfördelningen ordnades så att deltagande studeranden sammankallade mötena och ansvarade för de praktiska arrangemangen. Inspektor Eriksson fungerade i allmänhet som ordförande och under ett flertal tillfällen också som referent under dessa. Inom ramen för diskussionsklubben, eller Kuba-klubben som den kallades bland codexarna, behandlades inte endast juridiska frågeställningar, utan även allmänna samhälleliga fenomen med rättsfilosofiska aspekter var föremål för diskussion. Kärngruppen bestod av Eriksson och ett flertal aktiva studenter. Gästspel av andra nyfikna debattörer var emellertid inte ovanligt. Kuba-klubben samlades regelbundet i Codex lokaliteter för att i några timmar dryfta teman av typen ”civil olydnad” eller ”straffsystemets berättigande”. Klubben hade en mycket informell karaktär och några regler eller stadgar för verksamheten existerade inte. Oftast kryddades diskussionen dessutom med avnjutandet av goda viner. Diskussionerna som fördes på Kuba-klubbens möten var allmängiltiga och ibland användes även litteratur i form av artiklar eller böcker som underlag för diskussionerna. De studeranden som aktivt deltog i Kuba-klubbens möten gavs en möjlighet att under Erikssons ledning öva upp sin förmåga att argumentera och debattera. I slutet på 90-talet sinade intresset för verksamheten då klubbens kärngrupp slutförde sina studier.

Debattklubben

Efter ett par års paus har debattverksamheten inom Codex åter fått vind i seglen. Debattklubben idag liknar den av Eriksson drivna Kuba-klubben i slutet på 90-talet. Verksamheten startades officiellt på hösten 2001 genom ett större ”kick off” tillfälle på initiativ av Codex dåvarande ordförande Marcus Möller. Under detta tillfälle deltog ca. 40 medlemmar i en fyra timmar lång debatt. Debattklubben drivs under samma principer som Kuba-klubben. Därefter har debattklubben, som är en självständig och fristående verksamhet inom Codex levt aktivt vidare. Dess syfte är att erbjuda medlemmarna ett diskussionsforum under sin studietid, där såväl juridiska som andra aktuella frågeställningar kan diskuteras på ett mera ingående plan. Genom debattklubben ges medlemmarna också tillfälle att slipa sin argumentationsteknik, en färdighet som får allt större tyngd i juristers dagliga arbetsbild.

Debattklubbsansvariga 2020

Saara Mantere, Theresa Segercrantz och Albert Ulenius                (fornamn.efternamn[at]helsinki.fi)