Historiklanseringen inställd

Bästa codexare och alumn,

 

Juristklubben Codex rf:s historiklansering har blivit inhiberad. Alla anmälda har fått närmare information om hur situationen fortskrider till sin mejl, observera att mejlet kan ha gått direkt till skräpposten.

Frågor kan riktas till Joonas Tolonen eller Hanna Lemberg.

 

Vi önskar er en trevlig fortsättning på hösten,

Joonas Tolonen & Hanna Lemberg

Aktuellt om prepkursen

Hej!

I och med den rådande situationen med Corona-viruset har det kommit många frågor angående prepkursens ordande samt urvalsprovet. Vi på Juristklubben Codex följer aktivt med myndigheternas anvisningar, och i nuläget är vår målsättning att ordna prepkursen som planerat. De åtgärder som vi kommer att vidta är att minimera gruppstorleken, så att så få människor som möjligt har kontakt med varandra samtidigt och att myndigheternas linjer därmed följs. Vi kommer givetvis att informera er genast ifall läget ändras.

Angående fakultetens urvalsprov är utgångspunkten att det ska ordnas som planerat. Vi inväntar mer information och vi kommer att meddela er direkt då universitetet har fattat vidare beslut angående urvalsproven.

OBS! Ändringar i svarsteknikkursens tidtabell: svarsteknikkursens första lektioner kommer att hållas 16.-17.4. istället för 14.-15.4. En del av grupperna kommer även att behöva ha lektioner dagstid, för att gruppstorleken ska kunna hållas så liten som möjligt.

OBS! Ändringar i prepkursens tidtabell: prepkursens datum kommer fortsättningsvis vara samma, men lektioner kommer även hållas dagstid för att minimera gruppstorleken.

Det inledande och avslutande tillfället kommer att ordnas ifall läget så tillåter. All väsentlig information som skulle ha givits på dessa tillfällen kommer att erbjudas åt deltagarna oavsett om tillfällen ordnas eller inte.

Viktigast för oss är självklart er hälsa, och tveka inte att höra av er ifall ni har några frågor angående prepkursen eller urvalsprovet. Vi uppmanar er att aktivt följa våra kanaler på Instagram och Facebook, samt denna webbplats på vilken vi kommer att uppdatera aktuell information om situationens utveckling.

Ni kan kontakta mig på prepkurs@codex.fi eller +358 40 3540423 ifall ni har några frågor angående detta.

Matilda Vainio,
Rekryteringschef

Ställningstagande mot införandet av juridisk magisterutbildning vid Åbo Akademi

Ställningstagande mot införandet av juridisk magisterutbildning vid Åbo Akademi

Juristklubben Codex rf vill inte att den svenskspråkiga juridiska utbildningen i Finland går i en riktning där de begränsade personalresurser som existerar idag sprids över fler utbildningsenheter. Enligt uppgifter publicerade av Svenska Yle 19.12.2019, skulle Åbo Akademi behöva ytterligare tre stycken nya professurer och tre stycken akademilektorat eller universitetslärare för att klara av att förverkliga den planerade juris magisterutbildningen. Denna ökning är så markant att risken för tävlan om behörig svenskspråkig undervisningspersonal med aktiv forskarbakgrund blir väldigt stor Åbo Akademi och Helsingfors universitet emellan. Om existerande personalresurser sprids på fler enheter och fler undervisningstimmar blir resultatet att den redan begränsade forskningstid forskarna vid universiteten har förkortas. Att sprida ut existerande resurser i en bransch där få lärarresurser existerar i förhållande till mängden studenter är kontraproduktivt. Då situationen i dags dato redan är att speciellt de svenskspråkiga personalresurserna är väldigt begränsade, vore en ökad konkurrens ett allvarligt hot mot den existerande svenskspråkiga juristutbildningen. Alternativt leder konkurrensen till att kompetenskraven som ställs på sökande till svenskspråkiga lärartjänster måste sänkas för att fylla anställningsbehovet. Denna utveckling skulle försvaga den svenskspråkiga undervisningens och forskningens kvalitet i landet, samt försämra den svenskspråkiga utbildningens konkurrensförmåga gentemot den finskspråkiga.

Helsingfors universitet har ensamrätt och ansvar för utbildningen av juris magistrar på svenska i enlighet med statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) jämte bilagor. Svenskspråkig undervisning ges på rättsnotarie- och juris magisternivå och att doktorera på svenska är möjligt. Utöver detta har studenter alltid rätt att använda svenska såväl muntligt som i skrift. Juridiska fakulteten har även anställt en översättare som innehar juris magisterexamen för att säkerställa de juridiska översättningarnas kvalitet och tillgänglighet.

Under 2000-talet har juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet målmedvetet utvecklat den svenskspråkiga juristutbildningen. I linje med intagningsplatsernas ökning har även den svenskspråkiga kvoten ökats från mellan 15 och 18 intagningsplatser år 2002, till 22 platser sedan några år tillbaka i Helsingfors. Motsvarande siffror för enheten i Vasa är en ökning från mellan 5 och 8 platser till 12 platser. Antalet examina ligger på väldigt god nivå; år 2019 utexaminerades 41 stycken juris magistrar på svenska från Helsingfors universitet. Detta motsvarar ca. 14 % av alla juris magisterexamina från Helsingfors universitet år 2019 och är i linje med andelen svenskspråkiga som blir antagna till rättsnotarieutbildningen via den svenskspråkiga kvoten i Helsingfors och Vasa. Likaså har fullständig juristutbildning varit en realitet i Vasa sedan 2010, vilket är ett exempel på hur Helsingfors universitet uppfyller sin uppgift som ansvarig för utbildandet av svenskspråkiga juris magistrar. Den planerade juris magisterutbildningen vid Åbo Akademi är ett allvarligt hot mot den etablerade svenskspråkiga juristutbildningen i Vasa, vars betydelse för tryggandet av tillgången till svenskspråkiga jurister i hela Svenskfinland är enorm.

De svenskspråkiga personalresurserna på juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet består av tre stycken professorer och tre stycken lektorer. Även ett antal finskspråkiga professorer erbjuder undervisning på svenska. Den ansvariga professorn för utbildningsenheten i Vasa är tvåspråkig. Vår svenskspråkiga personal är förutom goda lärare även aktiva forskare som bedriver högklassig juridisk forskning på svenska. Upprätthållandet av en engagerad och kompetent lärarkår är grunden för en lyckad svenskspråkig undervisning och en förutsättning för upprätthållandet av en levande tvåspråkighet bland juris studenter. Det tvåspråkiga TvEx-programmet är ett konkret exempel på universitetets tvåspråkighetsarbete. Denna bland juridiska fakulteter och enheter unika examen har Helsingfors universitet möjliggjort sedan år 2013. TvEx-studierna lockar även finskspråkiga studenter som utan universitetets tvåspråkighetsarbete inte skulle komma i kontakt med det svenska språket.

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet har i kvoteringen av studierätter för avläggande av juris magisterexamen beaktat sökanden från Åbo Akademi. Kvoten för dessa är 10 stycken studierätter, medan rättsnotarier från Lapplands universitet, Åbo universitet och Östra Finlands universitet delar på en gemensam kvot på 8 studierätter. Det är klart att intresset att ansöka om studierätt till juris magisterutbildning i Helsingfors är störst bland rättsnotarier från Åbo Akademi. För att ytterligare utveckla och möjliggöra fortsatta studier för dem som avlagt sin rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi, anser Juristklubben Codex att en ökning i studierättskvoten för rättsnotarier från Åbo Akademi kunde föreslås. Denna ökning kunde delas mellan fakulteten i Helsingfors och enheten i Vasa, så att regionala intressen och arbetsmöjligheter beaktas. Således skulle alla svenskspråkiga rättsnotarier ha goda förutsättningar att avlägga en juris magisterexamen, samtidigt som examens höga anseende och undervisningens kvalitet består.

Det arbete som planerats och redan har genomförts i Helsingfors, kombinerat med de satsningar Helsingfors universitet gjort på utbildningsenheten i V asa, tryggar tillgången till svenskspråkiga jurister i hela Svenskfinland. Juristklubben Codex vill se denna utveckling fortsätta och garantera att svenskspråkigt juridiskt kunnande är tillgängligt för alla som är i behov av det. Utvecklingen sker mest effektivt då tilläggsresurser allokeras till de redan existerande svenskspråkiga utbildningsprogrammen i Helsingfors och Vasa. Helsingfors universitets etablerade system och strukturer för svenska ärenden, samt den språkgruppsöverskridande konsensus om tvåspråkighetens roll som en kännetecknande del av juridiska fakulteten ger goda förutsättningar till detta.

Härmed är Juristklubben Codex rf:s motiverade åsikt att satsningar på vidareutvecklingen av den existerande juris magisterutbildningen vid Helsingfors universitet bäst tryggar den svenskspråkiga juristkårens framtid i Finland.

Helsingfors 12.2.2020

Joonas Tolonen, Styrelseordförande

Juristklubben Codex rf

+358 50 339 7987, ordf@codex.fi

Vi instämmer:

Claes Bergh, Styrelseordförande Studentkåren vid Helsingfors universitet

Jonas Holm, Styrelseordförande Justus ry/r.f.

Valtteri Isola, Styrelseordförande Pykälä ry

Codex styrelse 2020 vald!

Styrelsen består av:

Ordförande: Joonas Tolonen
Sekreterare: Alexander Junell
Studienämndsordförade: Ville Wallgren
Skattmästare: Timmy Romar
Rekryteringschef: Matilda Vainio
Internationell sekreterare: Marie Mäenpää
Programutskottsordförande: Cecilia Lindqvist
Chefredaktör: Elin Boman

Grattis och lycka till till den nyvalda styrelsen!

Codex styrelse 2019 vald!

 

Styrelsen består av:

 

Ordförande: Claes Backström

Sekreterare: Karolina Sinivuori

Studienämndsordförande: Joonas Tolonen

Skattmästare: Tobias Palmgren

Rekryteringschef: Alexander Schmidt

Internationell sekreterare: Theresa Segercrantz

Programutskottsordförande: Hanna Lemberg

Chefredaktör: Charlotta Palm

 

Grattis och lycka till till den nyvalda styrelsen!

Anmälan till Codex seminarium 2018 är nu öppen!

Anmälan till Codex seminarium 2018 är nu öppen!

Seminariet med temat ”Investering i förnybar energi” äger rum fredagen den 2.11. kl. 8.30–13.30.
Seminariets talare behandlar bland annat följande frågor: Är det lönsamt att investera i förnybar energi i ljuset av nuvarande reglering? Hur finansieras nya vindkraftsprojekt och hur samverkar de privata och offentliga medlen i projektfinansiering? Vilken är marknaden för Corporate PPA:s?

Missa inte chansen att ta del av spännande och lärorika föreläsningar och diskussioner kring det ytterst aktuella ämnet. Säkra din plats vid årets seminarium och anmäl dig redan idag!

Anmälningsblankett och ytterligare information om seminariet hittas på www.codex.fi/codex-seminarium.

Codex dataskyddsbeskrivning publicerad!

I syfte att göra behandlingen av personuppgifter på Codex transparent har en dataskyddsbeskrivning utfärdats i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (2016/679) som tillämpats från och med den 25 maj 2018.

Dataskyddsbeskrivningen anger exempelvis vilka personuppgifter som samlas in och för vilka ändamål. Beskrivningen har publicerats på Codex webbplats den 24 maj och kan läsas bakom denna länk.

Jubileumsfondens stipendier lediganslagna!

Jubileumsfondens stipendier har lediganslagits 31.1.2018 och ansökningstiden pågår till och med torsdagen den 1 mars 2018.

Stipendium ur Juristklubben Codex r.f:s Jubileumsfond kan beviljas åt svenskspråkig juris studerande vid Helsingfors universitet för ämnesstudier utomlands. I andra hand beviljas stipendier för fortsättningsstudier.

Vid behandlingen av ansökningarna beaktas följande kriterier:

– resans syfte och mål, inklusive studiernas art och innehåll
– aktivitet Juristklubben Codex r.f. till fromma
– studiemeriter
– sökandens ekonomiska ställning

Ansökan ska riktas till Jubileumsfondens stipendienämnd och dessa kan per post skickas till Juristklubben Codex r.f., Albertsgatan 29 B, 00180 Helsingfors eller per e-post till ordf@codex.fi.

Eventuella frågor gällande Jubileumsfondens stipendier kan riktas till Juristklubben Codex r.f:s ordförande Nora Liimatainen per e-post (ordf@codex.fi).

Codex styrelse 2018 vald!

Grattis till den nyvalda styrelsen 2018!

Styrelsen består av:
Ordförande – Nora Liimatainen
Sekreterare – Anna Hernberg
Skattmästare – Erik Rosin
Studienämndsordförande – Claes Backström
Rekryteringschef – Alexandra Ståhlberg
Programutskottsordförande – Lena Björkholm
Internationell sekreterare – Saara Mantere
Chefredaktör – Isabella Jensen

 

Codex nya stadgar har godkänts!

Codex nya stadgar har godkänts av allmänna mötet 6/2017 och idag registrerats hos Patent- och registerstyrelsen!

De största ändringarna gäller rollen som vice ordförande i styrelsen samt tidpunkter för föreningens allmänna möten. Titeln vice ordförande är inte längre bunden till internationella sekreterarens post, utan varje styrelse får inom sig besluta om vem som är vice ordförande. Reglerna kring tidpunkterna för allmänna möten luckrades upp för att möjliggöra en flexiblare tidtabell med tanke på Codex val- och årsmöten.

Föreningens nya stadgar hittar du under fliken Föreningen – Allmänt – Stadgar.