Organisation

Juristklubben Codex dagliga verksamhet sköts av en styrelse som väljs av det allmänna mötet för en period på ett kalenderår. Föreningens allmänna verksamhet övervakas av en inspektor med tre års mandatperiod. För närvarande är professor Johan Bärlund Codex inspektor.

Varje styrelsepost har ett eget utskott, varav de flesta har mellan 10 och 20 medlemmar. Utskottens verksamhet och medlemmar presenteras närmare på utskottssidorna vilka hittas i menyn högst upp under Föreningen – Organisation.

Codex har ordinarie medlemmar, ständiga medlemmar och hedersmedlemmar. Ordinarie medlemmarna är studerandemedlemmar medan ständiga medlemmarna är personer som avlagt juridisk examen och som vill vara i kontakt med sin gamla förening. Hedersmedlemmarna är personer som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för klubben eller som genom sin insats på rättsväsendets område slagit vakt kring rättsliga ideal. Dessa kallas av föreningens medlemmar på ett allmänt möte efter en undertecknad skrivelse.