Ställningstagande mot införandet av juridisk magisterutbildning vid Åbo Akademi

 

Juristklubben Codex rf, Justus ry/r.f. och Pykälä ry stöder inte Åbo Akademis ansökan om rätten att utbilda juris magistrar. Undertecknade föreningar vill inte att den svenskspråkiga juridiska utbildningen i Finland går i en riktning där de begränsade personalresurser som existerar idag sprids över fler utbildningsenheter. Då de svenskspråkiga personalresurserna redan i dags dato är väldigt begränsade, vore en ökad konkurrens ett allvarligt hot mot den existerande svenskspråkiga juristutbildningen.

Helsingfors universitet har hittills haft ensamrätt och ansvar för utbildningen av juris magistrar på svenska. Ett beviljande av Åbo Akademis ansökan om införande av juridisk magisterutbildning skulle leda till att Helsingfors universitet mister sitt riksansvar och därigenom även sin kvot för svenskspråkiga studerande. Svenskspråkiga studerande skulle därav tas in via den nationella gemensamma antagningen, vilket i praktiken skulle innebära att antalet svenskspråkiga juris studerande vid Helsingfors universitet minskade drastiskt.

Undertecknade ämnesföreningar anser således att en minskning av antalet svenskspråkiga juris studerande vid Finlands internationellt högst rankade universitet skulle drabba den svenskspråkiga juristkåren i allmänhet och Helsingfors universitets svenskspråkiga utbildning, och därigenom Juristklubben Codex rf och Justus ry/r.f., i synnerhet. Helsingfors universitets ensamrätt att utbilda svenskspråkiga jurister tryggar effektivt den framtida svenskspråkiga juristkårens intressen.

Läs ställningstagandet i sin helhet: Helsingfors universitets juridiska ämnesföreningars ställningstagande mot införandet av juridisk magisterutbildning vid Åbo Akademi

Mygelsäsongen 2021

Bästa codexare, 

 

Mygelsäsongen är här och det innebär att det är senast nu som var och en bör fundera på vad man vill göra för klubben under kommande verksamhetsår. För att informera våra kära medlemmar om föreningens verksamhetsposter har styrelsen och funktionärerna fört SoMe-kampanj på Instagram under de senaste veckorna. Ifall ni inte gör det redan, rekommenderar jag varmt att alla följer @juristklubbencodex på Instagram senast nu!

Från och med fredagen den 29 oktober hade gemene codexare möjlighet att anmäla sitt intresse för styrelse- och funktionärsposter. Mer information om hur intresseanmälningar och nomineringar ska göras hittar ni nedan och i mailet som ordförande Ville Wallgren skickat till infolistan den 22.10. Valmötet kommer att äga rum den 30.11 klockan 19 på klubben.

 

Mera information om posterna som gemene codexare kan söka till hittar ni här.

 

För att underlätta och försnabba processen under valmötet ombeds klubbens medlemmar att anmäla sitt intresse för att sitta med i klubbens utskott via Google Forms bakom följande länk: 

Anmälningar kan göras via länken från och med fredag 29.10 fram till tisdag 23.11.

Medlemmar av styrelsen 2022kan nomineras genom ifyllande av en nomineringssedel som sätts upp i valhörnan på anslagstavlan i köket på klubben. Valhörnan kommer att öppnas i traditionsenlig ordning fredag 29.10 på gamylsitsens efterfest, och nomineringar till styrelsen tas emot fram tills tisdagen 23.11 kl 12.00.

 

 

Coronapandemins inverkan på prepkursen

Med beaktande av det rådande läget med coronapandemin, har vi på Codex prepkurs fattat beslutet att ordna prepkursen i sin helhet på distans.

 

Svarsteknikkursen, informationstillfället, smågruppsövningarna, de fördjupande lektionerna samt det avslutande feedback-tillfället kommer således alla att ordnas via Zoom. Enligt nuvarande läget är planen också att ordna de simulerade inträdesproven på distans, men ifall juridiska fakulteten beslutar att på ett eller annat sätt ordna det riktiga provet på plats, är vi förberedda är göra detta även på prepkursen, eftersom en viktig del av de simulerade inträdesproven är att de ska likna det riktiga inträdesprovet så mycket som möjligt. Vi följer aktivt med fakultetens uppdateringar angående detta. Närmare information om provets genomförandesätt kommer att publiceras senast den 16.3 på Studieinfo.

 

Vi kommer trots allt starkt sträva efter att erbjuda en fysisk prepkursmapp, så länge restriktionerna och rekommendationerna möjliggör det. Planen är att prepkursdeltagarna under prepkursen får komma och hämta sin mapp från Codex klubblokal i Helsingfors centrum, dock med betoning på att alla säkerhetsföreskrifter följs noggrant. Ifall man inte har möjlighet att hämta sin mapp, har man alternativen att mappen levereras hem till en på egen bekostnad, eller att få en digital version av mappen. Mera information och instruktioner kommer att skickas till prepkursdeltagarna senare under våren.

 

Ifall ni har vad som helst för frågor angående prepkursen eller inträdessökandet, får ni vara i kontakt med mig via e-post på prepkurs@codex.fi eller via telefon eller SMS 045 2628922.

 

Med vänlig hälsning,

 

Celia Seppänen

rekryteringschef

Codex prepkurs

Vill du bli jurist?

 

Codex prepkurs anmälan har nu öppnat 28.1 och stänger den 13.4 kl.23.59. För att försäkra din plats på prepkursen lönar det att anmäla sig redan nu!

Prepkursen erbjuder dig hjälp för att lyckas i inträdesproven bl.a. genom föreläsningar, svarsteknik, övningsuppgifter samt simulerade inträdesprov.

 

För mera information om prepkursen samt om priser hittar du bakom länken nedan:

För inträdessökande